PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016


o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“


 


 


I.           Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů


Správcem osobních údajů je obchodní společnost INTERKONTAKT, spediční a obchodní servis, spol. s r.o., sídlem Sokolská 27, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 469 65 092 (dále jen „Správce“).


 


Kontaktní údaje na správce:


-          ID datové schránky:            4c3cfxx


-          Adresa:                                     Sokolská 27, 679 63 Velké Opatovice


-          E-mail:                                       [email protected]


-          Další kontakty:                       uvedeno na www.interkontakt.store


 


Správce je obchodní společností s předmětem činnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona viz obchodní rejstřík – kamionová doprava, spedice a zasilatelství.


 


Správce není osobou, která je povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.


 


II.         Účely a doba zpracování, právní základ pro zpracování – odběratelé (klienti)


a) Osobní údaje klientů Správce jsou zpracovávány pro účely


1)      Zajištění, organizace a poskytování služeb nebo prodej zboží v internetovém obchodě (splnění uzavřené smlouvy),


2)      Komunikace s klienty pro účely běžné administrace smluvního vztahu (např. kontrola úhrady poskytnutých služeb) vč. ověřování dodržení pokynů od klienta,


3)      Řešení stížností a reklamací klientů v rámci zákaznického centra,


4)      vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření dle předpisů upravujících daně a účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,


5)      Vyhodnocování spokojenosti zákazníků


6)      Zasílání obchodních sdělení.


 


b) Doba zpracování


-        ad 1) až 3) po dobu trvání uzavřené smlouvy o dodávkách služeb, po ukončení smlouvy archivace S3,


-        ad 4) po dobu stanovenou k archivaci účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s ohledem na skutečnost plátcovství DPH (Knihy došlých a vydaných faktur – S10, Přijaté faktury – S10, Pokladní kniha, peněžní deník – S10, Příjmové a výdajové pokladní doklady S10, Výpis z bankovních účtů S10, Účetní evidence skladu materiálu, příjemky, výdejky S10, Účetní knihy - hlavní, účetní doklady, účetní výkazy S10),


-        ad 5) po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu, nejdéle po dobu 3 let (S3),


-        ad 6) po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu, jinak do doby odhlášení odběru newsletteru nebo do odvolání souhlasu se zpracováním.


 


c) Právní základ pro zpracování osobních údajů


-        ad 1) až 3) zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),


-        ad 4) plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),


-        ad 5) zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),


-        ad 6) zpracování na základě souhlasu se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).


 


III.       Účely a doba zpracování, právní základ pro zpracování – dodavatelé služeb nebo zboží


a) Osobní údaje smluvních partnerů – dodavatelů, jsou zpracovávány pro účely


1)      Zajištění, organizace a kontrola řádného splnění objednané služby nebo zboží (splnění uzavřené smlouvy), provádění běžné administrace spojené s dodavatelskými subjekty


2)      Komunikace se smluvními partnery pro účely běžné administrace smluvního vztahu (např. kontrola úhrady poskytnutých služeb) vč. ověřování dodržení pokynů od klienta,


3)      Řešení stížností a reklamací klientů v rámci zákaznického centra,


4)      vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření dle předpisů upravujících daně a účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.


 


b) Doba zpracování


-        ad 1) až 3) po dobu trvání uzavřené smlouvy, po ukončení smlouvy archivace S10,


-        ad 4) po dobu stanovenou k archivaci účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s ohledem na skutečnost plátcovství DPH (Knihy došlých a vydaných faktur – S10, Přijaté faktury – S10, Pokladní kniha, peněžní deník – S10, Příjmové a výdajové pokladní doklady S10, Výpis z bankovních účtů S10, Účetní evidence skladu materiálu, příjemky, výdejky S10, Účetní knihy - hlavní, účetní doklady, účetní výkazy S10).


 


c) Právní základ pro zpracování osobních údajů


-        ad 1) až 3) zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),


-        ad 4) plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).


 


IV.       Účely a doba zpracování, právní základ pro zpracování – zaměstnanci Správce


a) Osobní údaje zaměstnanců Správce jsou zpracovávány pro účely


1)      Provádění běžné pracovně-právní agendy a administrace


o   Např. evidence personálních spisů, plnění pracovněprávních povinností, provádění mzdového účetnictví, splnění tzv. ohlašovací povinnosti zaměstnavatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění apod.,


2)      Organizace pracovní náplně zaměstnanců, monitoring a organizace kamionové dopravy a dodržování zákonných povinností (např. povinné doby odpočinku),


3)      Plnění BOZP povinností,


4)      Zveřejnění na internetových stránkách Správce nezbytných kontaktních údajů na zaměstnance, kteří jsou v kontaktu s klienty nebo smluvními partnery Správce


5)      Zveřejnění na internetových stránkách Správce fotografie zaměstnance, kteří jsou v kontaktu s klienty nebo smluvními partnery Správce,


6)      Provoz bezpečnostních kamer v prostorách provozovny Správce za účely ochrany majetku Správce a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a ochrana jejich majetku.


 


 


b) Doba zpracování


-        ad 1) až 3) po dobu stanovenou právními předpisy v pracovně-právní oblasti (osobní spisy zaměstnanců A50, Snížení pracovního úvazku– kat. S/5, Vedlejší činnost, dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) – kat. S/5; Kvalifikace a vzdělávání – kat. V/10; Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) – kat. S/5; Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) – kat. S/5, Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) – kat. S/5, Náhrada újmy – kat. S/5, Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků/ registr pojištěnců – kat. S/10, Zdravotní pojištění / registr pojištěnců – kat. S/10, Pracovní řád, pracovní kázeň – kat. A/5, Postihy podle zákoníku práce – kat. S/5, Pracovně právní spory – kat. V/10, Absence – kat. S/5, Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) – kat. A/5, Podklady k odměnám – kat. S/3, Mzdové listy – kat. S/50, Daň z příjmu fyzických osob– kat. S/10, Výplatní pásky – kat. S/5, Půjčky zaměstnancům – kat. S/5, Dokumentace BOZP – kat. V/5, Kategorizace prací – kat. S/5;, Lékařské prohlídky – kat. S/5;, Osoby se změněnou pracovní schopností – kat. S/5.


-        ad 4) po dobu výkonu pracovní pozice, která vyžaduje takové zveřejnění osobních údajů, jinak nejdéle po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.


-        Ad 5) po dobu nezbytně nutnou k plnění daného účelu, jinak do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


-        Ad 6) kamerové záznamy jsou zpracovávány nejdéle po dobu 4 dnů.


 


 


c) Právní základ pro zpracování osobních údajů


-        ad 1) až 3) zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),


-        ad 4) zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),


-        ad 5) zpracování na základě souhlasu se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),


-        ad 6) zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


 


V.         Kategorie příjemců osobních údajů


Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě subjektů osobních údajů a oprávněných zaměstnanců Správce také orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, a to za účely kontroly hospodaření s finančními prostředky a kontroly řádného poskytování služeb a s tím související další kontrolní nebo dozorová činnost orgánů veřejné moci – např. finanční úřad, OSSZ, ČSSZ apod., dále soudní orgány, orgány činné v trestním řízení, zdravotní pojišťovny.


 


Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalším příjemci, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu Správce – např. zajištění efektivní organizace kamionové dopravy a spedice, zajištění efektivní logistiky a využívání prostředků Správce – za těmito účely se mohou předávat osobní údaje následujícím zpracovatelům: Bisnode Česká republika, a.s., CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Princip a.s.


 


Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.


 


VI.       Práva subjektu údajů


Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:


-          V případě, že ke zpracování osobních údajů byl vyžádán souhlas se zpracováním, takový souhlas kdykoli svobodně odvolat,


-          Právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);


-          právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);


-          právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);


-          právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR


-          právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)


-          právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).


-          Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)


-          právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


 


 


VII.     Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje


Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je především zpracováním na základě plnění zákonných nebo smluvních povinností. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Správce nebude moci plnit své právní a smluvní závazky. Zpracován osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním je dobrovolné.


 


 


Ve Velkých Opatovicích, dne 1.1.2020                           


 


 


 


                                                                                                                          INTERKONTAKT,


            spediční a obchodní servis, spol. s r.o.